Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van Hondenschool Adler Dogs vzw te informeren over de gewoonten en gebruiken in de hondenschool. Onderaan deze pagina kan u het huishoudelijk reglement downloaden.

Artikel 1 – Algemeen
De hondenschool Adler Dogs is een vzw waarvan de oprichtingsstatuten gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Op eenvoudige vraag zijn deze statuten steeds beschikbaar ter inzage en kunnen bij verzoek aan de secretaris of in de bijlagen van het staatsblad onder ondernemingsnummer 0660.864.859 geconsulteerd worden. Het huishoudelijk reglement is geldig voor alle leden en bezoekers van Adler Dogs vzw. 

Het originele huishoudelijk reglement zal bijgehouden worden op het secretariaat van Adler Dogs vzw. Eén versie zal, ter inzage van de leden en de bezoekers, op een zichtbare plaats uitgehangen worden in de kantine van Adler Dogs vzw. Opheffingen, wijzigingen, toevoegingen aan het huishoudelijk reglement worden op bestuursniveau behandeld. Elke opheffing, wijziging, toevoeging zal aan de leden worden meegedeeld tijdens de lessen en via de website. Gevallen niet voorzien in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement, worden door het bestuur naar hun beste vermogen behandeld en geregeld door het treffen van de noodzakelijk geachte maatregelen. Elke hond is welkom, met of zonder stamboom; rashond of niet.
Artikel 2 - Lidmaatschap
Het lidgeld wordt betaald bij de inschrijving als lid van Adler Dogs vzw en daarna, ten laatste, op de jaarlijkse vervaldag. Bij wanbetaling heeft het bestuur het recht het betreffende lid van de ledenlijst te schrappen. Het lidmaatschap wordt aangenomen onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur. Iedere aanvraag tot lidmaatschap kan geweigerd worden. Het lidgeld is verplicht per geleider (niet per hond) en bedraagt 60 euro per jaar (incl. verzekering). Het lidgeld geeft recht op een individueel lidmaatschap, bevestigd door een lidkaart van de hondenschool. Enkel de persoon vermeld op de lidkaart mag aan de lessen deelnemen. Verschillende personen, die afwisselend met dezelfde hond willen les volgen, moeten bijkomend elk individueel lidgeld betalen. Indien een geleider met twee of meerdere honden wil deelnemen aan de lessen, wordt er een toeslag van 20 euro per extra hond gevraagd. Door het lidgeld te betalen gaat het aangesloten lid akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Adler Dogs vzw. Tevens verklaren de leden zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de federatie VOE die van toepassing is op de sportbeoefenaars. Steunende leden betalen 20 euro en zijn niet verzekerd. Alle leden zijn verplicht een geldende familiale verzekering onderschreven te hebben. Geen enkel lid heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur het recht om in naam van de hondenschool te handelen of verbintenissen aan te gaan, ook al zijn ze principieel.
Artikel 3 – Foto’s en beeldmateriaal
Tijdens de lessen en activiteiten kunnen leden gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s en beeldmateriaal kunnen te allen tijde gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en doorgegeven worden aan derden. Als lid stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. De foto’s en het beeldmateriaal op onze website, ons sociaal netwerk en in onze publicaties zijn gemaakt tijdens reguliere openingstijden
Artikel 4 – Inentingen
Alle honden moeten gechipt en ingeënt zijn tegen hondenziekte, kattenziekte, kennelhoest en facultatief hondsdolheid. Het officiële paspoort met de vaccinatiebewijzen moet bij de inschrijving worden voorgelegd ter controle. Elke instructeur heeft het recht om tijdens de openingsuren van de hondenschool wanneer dat hij of zij het noodzakelijk acht een nieuwe controle op te leggen en uit te voeren.
Artikel 5 – Lokalen en Terreinen
De toegang tot de lokalen en terreinen, in gebruik door Adler Dogs vzw, is uitsluitend voorbehouden aan haar leden en aan blinden, personen met een handicap met een geleidehond en politieambtenaren met politiehonden en erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden. De honden dienen steeds aangelijnd de terreinen van Adler Dogs vzw te betreden. Uitzonderingen kunnen enkel door de instructeurs toegelaten worden tijdens de lessen. Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten op de terreinen van Adler Dogs vzw.
 Honden zijn toegelaten in het clublokaal (kantine), maar moeten aangelijnd zijn en zich behoorlijk gedragen.

De lestijden:
Elke woensdag    
puppyklas van 19:00 uur tot 19:30 uur
A-klas van 19:30 uur tot 20:30 uur
B-klas van 19:30 uur tot 20:30 uur
C-klas van 21:00 uur tot 22:00 uur

Elke zondag          
puppyklas van 10:00 uur tot 10:30 uur
A-klas van 10:30 uur tot 11:30 uur
B-klas van 10:30 uur tot 11:30 uur
C-klas van 12:00 uur tot 13:00 uur

Openingsuren kantine:
Woensdag: 18:45 u. tot 23:00 u.
Zondag: 09:45 u. tot 15:00 u.

Het is niet toegelaten om voor en tijdens de lessen de terreinen te betreden zonder een instructeur met uitzondering van de instructeurs. De terreinen staan buiten de officiële lesuren niet ter beschikking van de leden. De instructeurs en de leden van het bestuur zijn gemachtigd om op eigen risico de terreinen te betreden. Uitzonderingen worden enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
De terreinen zijn bedoeld als trainingsvelden en niet als "uitlaatplaats” voor de hond. Na gebruik dienen de terreinen opgeruimd te worden.
LOOPSE TEVEN ZIJN NIET TOEGELATEN OP DE TERREINEN OF IN DE KANTINE.
Artikel 6 – Uitwerpselen
Hou de terreinen en de omgeving van de hondenschool proper. Het is verplicht de plasweide te gebruiken alvorens de terreinen te betreden. Uitwerpselen van de hond worden door de geleider onmiddellijk opgeruimd en in de desbetreffende vuilbakken gedeponeerd.
"Ongelukjes” tijdens de les worden bestraft door het betalen van een boete: 0,50 euro voor een plasje en 1,00 euro voor een hoopje.
Artikel 7 – Leeftijd
De minimumleeftijd van een geleider is 14 jaar.
Uitzonderingen hierop worden beslist door de Raad van Bestuur.
Artikel 8 – Praktische afspraken
Elke geleider voorziet zich van een eigen speeltje, voedsel (als beloning) en een matje. Deze voorwerpen worden na de les door de geleider terug mee naar huis genomen en worden niet op de hondenschool achtergelaten. De geleider die te laat komt in een les, meldt zich eerst aan bij de lesgevende instructeur. Deze beslist of de geleider nog in de les toegelaten wordt.
Het terrein verlaten tijdens de les is niet toegestaan, tenzij met toelating van de instructeur.
Herhaaldelijk te laat komen kan leiden tot uitsluiting.
Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt. Als basis wordt het programma van de VOE gevolgd. Van iedereen wordt verwacht dat men gedisciplineerd en beleefd is.
Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond. Een opgevoede hond is voor de mens een aangename vriend.
Artikel 9 – Wat is verboden ?
ELKE VORM VAN AGRESSIE TEGEN DE HONDEN IS VERBODEN!
Agressief gedrag van de geleider tegenover zijn hond leidt tot verwijdering uit de les.
Bij herhaling leidt het tot schorsing of definitieve uitsluiting. Ook met agressieve honden moet er opgelet worden. Indien zij een gevaar vormen voor de andere geleiders of honden, worden zij uitgesloten.
Tijdens de lessen mogen de honden geen andere halsbanden dragen dan de door de club/bestuur toegelaten leibanden. Roken en alcoholische dranken zijn tijdens de les verboden.
Zich in beschonken toestand bevinden leidt tot uitsluiting uit de les.
Beperk het gebruik van uw GSM tijdens de lessen. Zelf telefoneren is niet toegelaten. Vermijd het verzenden en ontvangen van berichten. Zet uw GSM liefst uit.
Artikel 10 – Overgangstesten.
Elke geleider moet minstens 1 maand in dezelfde klas blijven. Met uitzondering van de puppyklas kan een geleider pas na het slagen voor een overgangstest van klas wijzigen. Eénmaal overgestapt naar een andere klas, kan men niet meer terugkeren naar de vorige klas. Enkel de instructeurs kunnen vrijblijvend van klas wisselen mits slagen voor de overgangstest. Tijdens de overgangstesten moeten de bevelen gegeven door een instructeur onmiddellijk opgevolgd worden. Er is hier geen plaats voor persoonlijke initiatieven. De overgangstesten zijn geldig per duo, hond en geleider moeten dus slagen in deze overgangstesten.
Artikel 11 – Wedstrijden en lesgeven.
Leden die deelnemen aan officiële gehoorzaamheidswedstrijden van de federatie VOE moeten met minstens 1 hond deelnemen in naam van Adler Dogs vzw, voor de andere honden van deze leden, die deelnemen aan officiële gehoorzaamheidswedstrijden in naam van een andere, bij de VOE aangesloten club, geldt de bezoekersregeling. Voor honden die niet deelnemen aan officiële gehoorzaamheidswedstrijden van de federatie VOE gelden de faciliteiten van het gewone lidmaatschap. Op regelmatige basis lesgeven in een andere hondenschool is niet toegelaten. Niet naleven van deze regels leidt tot onmiddellijke opzeg van het lidmaatschap van Adler Dogs vzw.
Artikel 12 – Parkeren
Het is verboden voertuigen op de rijbaan te parkeren. Men dient gebruik te maken van onze parking. Er is ook de gelegenheid om de voertuigen te parkeren aan de overzijde van de straat op de terreinen van Omniplex. Bij gebruik van deze parking dient men rekening te houden met de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor de vrachtwagens.
Artikel 13 – Spelende kinderen
De terreinen en toestellen zijn niet bedoeld als speelplaats voor de kinderen. Op de parking mag niet gespeeld worden om de honden niet te verstoren en om beschadiging aan de auto’s te voorkomen. In onze hondenschool is de leuze: “geleider let op uw hond, ouder let op uw kind” van toepassing. De ouders, voogd of begeleiders worden geacht hun kinderen te allen tijde, in het oog te houden. Zij dragen hiervoor de volle verantwoordelijkheid.
Artikel 14 – Verantwoordelijkheid
De hondenschool Adler Dogs vzw, het bestuur of de instructeurs zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstallen of aangerichte schade aan derden en kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden. De opgelopen schade valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken personen.
Artikel 15 - Problemen en klachten
Elk lid heeft het recht problemen en klachten te melden aan het bestuur. Het bestuur zal elke melding onderzoeken en, indien nodig, de gepaste maatregelen nemen.
Artikel 16 – Besluit
Elk lid wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en is verplicht zich eraan te houden.
Elke overtreding kan bestraft worden met een onmiddellijke schorsing van het lidmaatschap zonder verhaal op terugbetaling van de reeds betaalde lidgelden of voordelen van andere aard.

Goedgekeurd op datum van 03 augustus 2016
De Raad van Bestuur
Adler Dogs vzw

Het huishoudelijk reglement kan je ook downloaden door op de onderstaande knop te klikken:

pdf Button

Hondenschool Rijmenam